O nabavci respiratora nijedno mjerodavno tijelo nije znalo ništa

Pošiljka s respiratorima | Foto: Fena
Pošiljka s respiratorima | Foto: Fena

Portal Bild.ba u posjedu je dokumenata iz kojih se jasno vidi da o nabavci respiratora nijedno za to zaduženo tijelo nije znalo ništa.

Federalno ministarstvo zdravstva, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Federacije BiH potvrdile su parlamentarnom odboru Doma naroda Parlamenta Federacije koje istražuje spornu nabavku kako nisu bile konzultirane o kupovini stotinu komada respiratora iz Kine koje je preko Federalne uprave civilne zaštite nabavilo poljoprivredno gazdinstvo Srebrena malina.

U opširnijem odgovoru ovom odboru, iz Agencije za javne nabavke, među ostalim, naveli su i kako se određene odredbe po Zakonu o javnim nabavkama mogu zaobići ako postoje za to potrebni uvjeti.

U slučaju nabavke respirarotora, iz te Agencije poručili su kako su o svemu obavijestili ugovorne organe i ponuđače, ali su ubrzo primjećena kršenja njihovog priopćenja.

“Agencija za javne nabavke BiH, je u skladu sa svojim nadleinostima utvrđenim u članu 92. st. (3) tačka d) i e) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br.39l14), u daljem tekstu – Zakon, dana 17. 3. 2020. god. objavila Saopštenje broj: 02-02-I -489-l/20 o načinu postupanja ugovornih organa kada je posebna brza aktivnost u vezi sa nabavkom prouzrokovanom nepredvidljivim događajem, a koje se referisalo na član 21. st.(l) tačku d ) Zakona, a prema kojoj se pregovarački postupak bez objave obavještenja može koristiti zbog hitnosti, te član 10. st. (l) tačka b) Zakona, prema kojoj javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigunrosti u slučajevima izuzetne nužde (spašavanje ljudskih života zdravlja i sl.) te isto koz sistem proslijedila svim ugovornim organima i ponuđačima.


Vršeći praćenja pojedinadnih postupaka javne nabavke, ubrzo su primjećene zloupotrebe izdanog saopštenja, te je objavljeno novo Saopštenje dana 23.3.2020.god. broj: 04-02-l-518- l/20 kojim su upozoreni ugovomi organi u BiH i njihovi rukovodioci da ne čine pomenute zloupotrebe, jer će u suprotnom biti podnesene prekršajne i krivične prijave.

Dana 27. 4. 2020. god. Agencija zz javne nabavke se obratila Federalnoj upravi civilne zaitite svojim aktom broj:. 04-16-l-806-2/20 i vladi Federacije BiH, te izrazila očitovane o nabavci spomenutih respiratora.

Dana 7. 5. 2020. god. smo zaprimili očitovanje Federalne uprave civilne zaštite broj: 07-11-13- 206-l/2O od 30.4.2020.9od. sa prilozima, koje Vam dostavljamo u prilogu2, navodi se, među ostalim, u odgovoru te Agencije.

Previous articleBosna Srebrena osudila napade na kardinala Puljića
Next articleZovko: EU izdvojila pomoć u iznosu od 250 milijuna EUR za BiH