Ovo su nove naredbe koje sutra stupaju na snagu zbog mogućeg pogoršanja epidemiološke situacije

Ilustracija

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio je jučer zapovijed koja sadrži niz važnih instrukcija za nadležne institucije u cilju sprječavanja eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije. Ova zapovijed stupa na snagu od sutra.

Kako jr već objavljeno, mjere koje su bile na snazi i u proteklih 14 dana, kada je riječ o stanovništvu, gospodarskim subjektima i sl., ostaju na snazi. No, zdravstvene institucije, županijski stožeri itd. su dobili niz instrukcije, piše Klix.ba.

Tako mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostike-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru, i to za vrijeme trajanja potreba za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i u Svijetu.

Nadalje, obvezuju se krizni stožeri županijskih ministarstava zdravstva, kao i krizni stožeri zdravstvene ustanove s područja županije da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području županije, te u istim uvaže specifičnosti vezane za županiju.

Ovo su ostale instrukcije:


Zapovijeda se svim zdravstvenim ustanovama i kriznim stožerima zdravstvenih ustanova na području županija i Federacije BiH, da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivni na koronavirus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo županija da pojačaju epidemiološki nadzor nad provođenjem i primjenom županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području županija, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i zavoda za javno zdravstvo županija.

Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Obvezuju se županijska ministarstva zdravstva, krizni stožeri i županijska ministarstava zdravstva i krizni stožeri zdravstvenih ustanova da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zainteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove i županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP županija – Uprave policije da u skladu s točkom IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20) poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje nadležnosti.

Dozvoljava se županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i strožih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Zapovijeda se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva da jednom tjedno dostavljaju izvještaj o svom radu Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

Zapovijed se donosi s rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove zapovijedi.

Nakon isteka roka iz točke 13. zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Zapovijedi te nakon toga odluči novom zapovijedi o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

Bild.ba

Previous articleKoronavirus ponovno u Mostaru nakon 40 dana
Next articlePoznati detalji tragedije u kojoj su poginule dvije osobe, jedna je iz Mostara